MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Sok Sylalin composes new song on Hanuman
Written by khdarith   
Monday, 06 May 2019
eRkABIBIeraH bTfµIniBn§edaysux suILalIn "lg;esñh_hnuman" manlayLMCamYy
elçanexaleTot
taraRbcaMplikmµhgSmas sux suILalIn begðIrsMenogbTfµIy:agBIeraH
EdleTIbEtnwgecjfµI²enH mancMNgeCIg "lg;esñh_hnuman".
ceRmógmYybTenH nagniBn§edaypÞal; ehIyGtßn½yvij bBa¢ak;BIkar
lg;Rslaj;GñksEmþgkñúgerOgelçanEdlCatY hnuman. \LÚvvahak;
qk;ykcitþRbiymitþGñksþab; nigTsSna CaxøaMgtamry³cgVak;ePøgfµI
nigsemøgRsTn;rbs; suxsILalIn
CaBiessCakarrYmbBa©ÚlelçanexaleTAkñúgkayvikarénbTceRmóg RbkbedayPaBécñRbDit. Cak;
EsþgsRmab;Gtßn½ykñúgceRmóg taraRsIrUbenH)anbBa¢ak;y:aglm¥itenAkñúg vIedGUceRmógy:agc,as;fa
nagRslaj; nigcab;GarmµN_sil,³buraNExµrRKb;TRmg; ehIynagk¾EtgEtEsVgyl; RBmTaMgGPirkS
dl;mrtkdUntarbs;Exµr Biesscab;GarmµN_eTAelIelçanexalEdlCavb,Fm’GrUbiyrbs;Exµr. eday
elçanexal b¤ elçanBak;r)aMgmux KWCaelçanmYy EdlmanlkçN³cMNas;rbs;RbeTskmú<Ca manedIm
kMeNIténkarsEmþgmun sm½yGgÁr EdlRtÚv)aneKeCOCak;fa)anekIteLIgkñúgstSvt_TI9 naqñaM802
énK>s. nigmansuT§EtCatYGgÁburssEmþgeTaHCakñúgenaHmantYRsIk¾eday. taraceRmógrUbenH k¾
bEnßmEdrfaxøÜnBitCarMePIbEdlGaccUlrYmcMENkeFVIbTceRmógmYyenHeLIg ehIyGVIEdlxøÜncg;
niyayKWnagBitCasresIrGñkhVwkhat;sil,³buraNEpñkelçanexalenHNas;. BYkKat;ts‘UBüayam
ecjBIebHdUgrbs;BYkKat;EdlmanTwkcitþGPirkS nigEfrkSasil,³buraNmYyenH[kan;EtTUlMTUlay
dl;GñkCMnan;eRkay dUcnagk¾dUcCab¥Ún². bTenHcUlrYmsEmþgedayelak rtna CatYRbúshnuman
nigbgðajBIrebobkardemøIgRBHP®kþmYy²eTAtamtYGgÁkñúgsac;erOg. vamingayRsÜldUcEdlTsSnik
Cn)anTsSna ehIymü:agsRmab;mYktYGgÁkñúgelçanexal minEmnecHEtykmkBak;[Et)an²rYc
BIédenaHEdr eRBaHmankarerobcMsuMfVaysuMRKÚCanic©ral;karBak;ecjsEmþg. KYrrMlwkpgEdrfasux
sILalIn taraceRmógRsIRbcaMplitkmµrsµIhgSmas RbLÚksil,³mkGs;ry³eBlCag15qñaM Rbkb
edaybTBiesaFn_x<s; GaceRcógTaMgPasaExµr nigbreTs)any:agl¥. fµI²enHtaraRsIrUbenHhak;TTYl
)ankarcab;GarmµN_CaxøaMg edaynagTTYl)antMENgCaKNkmµkarmñak;enAkñúgkmµviFIlMdab;BiPBelak
X Factor Cambodia.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in