MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Rock Boy will return soon
Written by khdarith   
Wednesday, 08 May 2019
mkvijehIy² GtIttaraceRmóg Rock 3nak; [tRmúyfanwgvilmkeRcógvij Rbiymitþ
KaMRTeBjTMhwg
GtIttaraceRmógplitkmµ r:k; Edl)anbiTeTAehIy 3nak; manelak
lM suRkit elak eCk nigelak pa y:t CaGtItsmaCik Rock Boy )an
[tRmúyfa BYkeKnwgvilmksil,³ceRmógvijqab;²enHehIy. dMNwg
enH eFVIGñkKaMRTrbs;BYkeKsb,ayrIkrayy:agxøaMg "eyIgTaMgbInak;
nwgvilmkkan;TIpSar  ceRmógCafµImþgeTotqab;qab;....". elak lM
suRkit )anbegðaH
enAelIbNþajsgÁmrbs;elakedayP¢ab;CamYyrUbftBYkeKTaMgbInak;pg. eXIjtRmúyenH GñkKaMRT
BYkeKTaMgbI EføgfaBYkeKrIkray nigrgcaMKaMRTeBjTMhwgEtmþg. b:uEnþmYycMnYn enAmnÞilfa enHCakar
Bit b¤y:agNa? CuMvijbBaðaenH elak lM suRkit )anbegðIbfa enaHkarBit KWelak nigmitþP½kþi2nak;eTot
eCk nig pay:t eRKagvilvijEmn. y:agNa taraceRmógmkBIextþkMBg;FM minTan;beBa©jkalbriecäT
BitR)akdfaBYkelaknwgvilmkvijeBlNaeLIy. "suMGt;Tan;R)ab;eTbg cg;[PJak;ep¥IlEtmþg...
eday\LÚvkMBugsm¶MeFVIbTceRmógsin nig)aneFVIrYcral;mYybTehIy EtsuMminTan;R)ab;cMNgeCIg
eT!". suRkit Eføg. lM suRkit elak eCk nig pay:t KWCaGtItsmaCikRkúm Rock Boy rbs;plit
kmµ Rock CamYyKña. kñúgGaCIBceRmógCaRkúm BYkeK)anksagekrþ×eQµaH tamry³bTmYycMnYndUc
CabT "emþcePøcsnüa" nig "sgSarviTüal½yCaedIm". b:uEnþeRkaymk BYkeK)anEbkRkúm nigedIr
ecjBIplitkmµ Rock GMLúgqñaM 2013 eTAeFVICataraceRmógÉkraCüerog²xøÜn. b:uEnþbnþic²mþg BYk
eKesÞIrEt)at;eQµaH edaysars¶b;s¶at;skmµPaBsil,³. kñúgcMeNamBYkeKTaMg3nak; eKeXIjEt
pay:t mñak;b:ueNÑaH EdlyUr²mþg)anecjeTAeRcógenAeRkARbeTs b¤ehacNas; eRcóg Cover dak;
elIyUFUb. edayELk 2nak;eTot hak;q¶ayBIkargarsil,³Etmþg. dUecñHehIy edaysarEtenAsþay
ekrþ×eQµaH sþaykargarsil,³EdlxøÜnRsLaj; suRkit k¾)anpþÜcepþImKMnitkñúgvilRtLb;mksil,³enHvij
ehIyk¾TTYl)ankarÉkPaBBIédKUBIrnak;eTot. tamkarbegðIb Rock Boy nwgeRbIR)as;fvikaxøÜnÉgsuT§
saFkñúgkareFVIbTceRmógCUnGñkKaMRT)ansþab;sarCafµIenH edaykñúgenaH GñkpþÜcepþImKMnitbegðIbfa
eRKageFVI[xøaMgEtmþg. y:agenHkþI suRkit minTan;h‘anniyayBIkRmitKaMRTenaHeT edayelakeLIgfa
Tuk[GñkKaMRT k¾dUcCaGñksþab; vinicä½yeTAcuH. b:uEnþelakenAmankþIsgÇwmxøHEdrfa nwgGacTTYlEpøpáa
l¥ edaysarEtRkúmrbs;elakmanRbiymitþsÁal;eRcInKYrsmEdr.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in