MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Preab Sovath and family donate money to repair school
Written by khdarith   
Tuesday, 14 January 2020
RBab suvtßi nigRkúmRKÜsar Tb;citþmin)an eBleTAdl;salaRTúDeRTammYyenAéRBEvg
elak RBab suvtßi nigRkúmRKÜsar enAéf¶enH)aneTAdl;salabzmsikSa
mYysßitkñúgext þéRBEvgehAfa "salabzmsikSa sVay" Edlman
sPaBcas;RTúDeRTamxøaMg EdleRkaymkelak nigRkúmRKÜsarseRmc
CYyksagedayfvikapÞal;xøÜn. salabzmsikSaenH sßitkñúgPUmisVay
XuMkMBg;swg RsúkRBHesþc extþéRBEvg. tamelak ehg
Lúg )an[dwgfa dMbUgeLIyelak RBab suvtßi nigRkúmRKÜsar )ancuHeTAeFVIGNþÚgTwkCUnRbCa
BlrdæenAkñúgtMbn;enaH. k¾b:uEnþeRkaymk elak)anTTYldMNwgfa sisSanusisSenAkñúgtMbn;
xVHxatbnÞb;eron elakk¾)ancuHeTAdl;salabzmsikSa "sVay" pÞal;. eBlcuHeTAdl;Cak;Esþg
elak )aneXIjfasalaxag mandMbUlFøúHFøay RTúDeRTam eTIbelak RBab suvtßi )anseRmc
citþbEgVrfvikaenaHmkCYsCulCUnsalaenaHCUnsisSanusisS)aneronsURtvij. fvikaeRbIsRmab
;CYsCulsalakmSt;xagelI tamelak ehg Lúg dEdl KWCafvikapÞal;rbs;RkúmRKÜsartara
ceRmógCYrmuxrbs;kmú<CamYyEpñk ÉmYyEpñkeTot KW)anBImitþP½kþi k¾dUcCasb,úrsCnrbs;elak
RBab suvtßi enAGU®sþalI. skmµPaBrbs; taraceRmóghgSmas nigRkúmRKÜsar RtÚv)anGñkKaMRT
CaeRcIn)anKaMRT nigelIksresIr cat;faCaKMrUl¥mYy. elak ehg Lúg k¾dUcKñaEdr elakelIk
eLIgfa kñúgnamCaGñkextþéRBEvgmYyrUb elaksUmEføgGMNrKuN nigekatsresIrxøaMgNas;
cMeBaHTwkcitþRkúmRKÜsartaraceRmóg kñúgskmµPaBxagelI.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in