MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Perk Mi has bad habit on driving
Written by khdarith   
Monday, 20 March 2017
EBkmI sarPaBfa xøÜnmanTmøab;GaRkk;eBlebIkbr
PñMeBj: xN³eBlmha CnbegðIrnUvBaküriHKn;cM²nwgTegVIEbbxVHkarR
búgRby½tñ b¤xVHkarTTYlxusRtÚvehIyxusc,ab;cracrN_ rbs;tarasEm
þgRsI m:ak; EsnsUnIta ehAkBaØa tUta naeBlfµI²bgðajPaBqÁaMqÁg
xøÜnKWédsþaMkMBugkan;cgáÚt xN³EdlédeqVgkan;TUrs½BÞeXIjvg;P®k
þbursmñak;elIeGRkg; eBlGñkbBa¢arfynþelIRTÚgpøÚv pÞúHsMeNIceB
areBjeTAedaykþIrMePIbrIkrayy:agRBehInenaH k¾Rsab;EttarakMEbøgnay EBkmI )anbegðaHsarmYy
XøaEbbCakarsarPaBBITmøab;GaRkk;rbs;xøÜneBlebIkbr k¾Føab;GuIcwgEdr eRkayehtukarN_b:unµan
em:ag. nay EBkmI begðaHsartamehVsb‘ukxøÜnfa³ {Tmøab;GaRkk;rbs;´KW eBlebIkbrenAelIdgpøÚv
EtgEtcucTUrs½BÞ dwgfavaRbQmnwgeRKaHfñak;xøaMgNas; EtEkmin)an enAminsux etIbgb¥ÚnNaxøHman
Tmøab;GuIcwgEdr?}. EtCak;Esþgelak EBkmI R)ab;PñMeBjb:usþ×fa³ {tamBiteTA CaerOy² ´)aneXIj
ehtukarN_Edlbgb¥ÚnBlrdæExµrmYycMnYnFM minfaEtGñkmanrfynþCiH ehIymanTmøab;bBa¢abeNþIr
 k¾eqøótcucTUrs½BÞbeNþIrb:ueNÑaHeT sUm,IEtGñkCiHm:UtUk¾)aneFVIskmµPaBenHEdr KWfasuT§EtCaTmøab;
GaRkk; nigRbQmeRKaHfñak;dUcKña}. elak EBkmI )anbBa¢ak;BIsarxagelIfa³ {cMeBaHsarrbs;´enaH
KWRKan;EtCadas;etOneTAdl;GñkmanyanynþTaMgGs; naeBlebIkbrelIdgpøÚv suMkuMeRbITmøab;d¾GaRkk;
EdlédmçageRbIbBa¢aLan rIÉédmçageToteqøótcucTUrs½BÞpgenaHGI eRBaHminl¥sRmab;suvtßiPaBcra
crN_eLIy ehIymankarRbQmeTAnwgeRKaHfñak;eTotpg. sRmab;´pÞal; BImunk¾Føab;mantictYcEdr
EtenAbc©úb,nñenH´manGñkebIkbr[ehIy}. Cak;EsþgeBltarasEmþgRsIbbUrmat;sicsuIKYr[kñaj;
kBaØa m:ak; EsnsUnIta TMngCanagEbblg;nwgGarmµN_rMePIbCn;eCareBkrhUtdl;ePøcxøÜnfa kMBugEt
bMBan h‘aneFVsRbEhscMeBaHsuvtßiPaBénkarebIkbr ebItamvIedGUmaneBlmindl; 1 naTIeBjpg
enaH )anbgðajBIskmµPaBnagkMBugCECkKñatamvIedGUpÞal;nwgbursmñak;CatarasEmþgelak rtn³
 Bisidæ. luHdl;eRkayb:unµanem:agmkeXIjnay EBkmI sarPaBTegVIGaRkk;eBlebIkbrrbs;xøÜn
enAtamehVsb‘ukEdr. EttarakMEbøgl,IRbcaMenATUrTsSn_suIFIGin maneQµaHedIm Ecm can;dar:a ehA
nay EBkmI k¾)anbBa¢ak;fa³ {´min)andwgmanehtukarN_EdlkBaØa tUta ebIkbrbeNþIr nigcucTUrs½BÞ
beNþIreT¡ ehIyÉsarEdl´)anbegðaHenaHKWfadUcCa)anekItmunnag}. b:uEnþpÞúyBIsñamjjwmenaH \
kayvikarrbs; tUta EbrCaeFVI[mhaCnriHKn;edayR)asRcakBIRkwtüRkménsuvtßiPaBc,ab;cracrN_.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in