MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Niko takes new audio at Japan
Written by khdarith   
Tuesday, 13 March 2018
minEmnlM²eT nIkU eTA "cUkmYy" dl;RbeTsCb:uneTot¡
taraceRmóg nIkU )aneTAdl;RbeTsCb:unfµI² kñúgdMeNIrmYyEdlminTan;
dwgfa CakarlMEhpÞal;xøÜn b¤ebskkmµkargar. b:uEnþGVIEdlKYrcab;Gar
mµN_enaH elak)aneTAraM "cUkmYy" enABImuxPñMhVÚCId¾l,Irbs;RbeTs
Cb:unEtmþg. bT "cUkmYy" KWCabTfµImYyeTotrbs; nIkU enAkñúgRTnMfµI
rsµIhgSmas eRtómsRmab;raM
kñúgrdUvbuNücUlqñaMRbéBNICatiExµrxagmux. bTenH eTIbEtecjCa Audio minTan;manCavIedG
UceRmógpøÚvkareT. edaysarEtEbbenHehIy eTIbeKeXIjfa taraceRmógrUbenH kMBugmmajwk
CamYynwgkarhat;smraMkñúgbTenH kñúgenaHmanTaMgkñúgRsúk nigeBlenH elak)aneTAraM "cUk
mYyenAPñMhVÚCIEfmeTot. nIkU KWCataraceRmógcugeRkaymYyrbs;hgSmasKitRtwmExmInaenH
bnÞab;BI sux RsInag nig exmr³ sirImnþ )anevcbegVcBIsan;edcUlRTnMfµIbnþbnÞab;. vtþmanrbs;
elakenAhgSmas RtÚv)anebIkcMhkalBIedImExkumÖ³. CamYyKñaelak k¾)anecjbTceRmóg
Pøam²kñúgplitkmµenHEdr mancMNgeCIgfa "éf¶EbkKña".
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in