MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Meas Soksophea take husband take Indian clothes
Written by khdarith   
Friday, 08 November 2019
mas suxesaPa naMsVamIEtgQut\NÐa Tak;TajRheVn²[PJak;ep¥Il
taraceRmóg mas suxesaPa )anbgðajnUvrUbftcMnYnb:unµansnøwktubEtg
nUvQutsemøókbMBak;Ebb\NÐa CamYybursmñak;EdlekokKña ehIyRtÚv
)aneKsÁal;fa CasVamInag. karbgðajrUbPaBTaMgenH )aneFVI[RheVn²
rbs;nagPJak;ep¥Il rhUtsresIrfa esñharbs;bþIRbBn§enHsmKñaNas;.
mas suxesaPa )anseRmccitþebIkcMhr[eKsÁal;muxmat;Bitrbs;sVamI
nagEdlCaGaNikCnrs;enA
RbeTskaNadab:unµanqñaMenH eRkaykøayCabþIRbBn§KñaCit10qñaMmkehIy. mas suxesaPa bnÞab;BI
bgðajmuxsVamI[eKeXIjrYcmk TsSnikCnCaeRcInGbGr ehIyminKitfa Føak;RbCaRbiyPaBGVIeT
taral,ImanKUesñh_enaH. TaMgenaHCaCMnYyCYy[taralMdab;CYrmux mas suxesaPa kan;EtelceFøa
Efm. ehIymas suxesaPa )ansRmccitþvilmkkmú<Cavij bnÞab;BIsm¶Mrs;enARbeTskaNada b:unµan
ExmkenH. eBlenHnagRsevRsvakargareBjédedayminbn§ÚrédeLIy. ebIniyayBIsRms;vij mas
suxesaPa tubEtgkays¥at ehIymuxvijemIleTAenAekµgmincas;tamv½y . minRtwmEtCataraRsIl,I
eQµaHCYrmuxlMdab;kMBUlEdlmanTwkdmsMeLgBIeraHRkGYnRkeGAEbbbMeBrb:ueNÑaHeT b:uEnþnagk¾Catara
RsIEdlEtgEtbgðajvtþmanrbs;xøÜnCamYym:UdsemøókbMBak;Rss;s¥atEbøk² nigs½kþism\tex©aHCamYy
nwgragkayd¾x<s;RsLÚnrbs;nag rhUtdl;TsSikCnlan;mat;sresIr . eTaHbICa mas suxesaPa
manv½yeRCbnþiceTAehIykþI EtsRmab;sRms; nigkartubEtgxøÜnrbs;nagEtgEtTTYl)ankarcab;
GarmµN_BIehV‘n²rbs;nag. minfa enAkñúgRsúk b¤eRkARsúk mas suxesaPa TTYl)anPaBeBjniym
lMdab;CYrmuxminFmµtaedayecjsEmþgmþg²maneKcUlcitþeRcIn. bnÞab;BImkdl;Exµrvij mas sux
esaPa RbmUlykkmµviFIeRcIntamkøib tamRkúmh‘uneRcógsEmþg edayTTYl)antémøkargarmintic
enaHeT. CaBiess»kasBiFIbuNüGuMTUk mas suxesaPa RtÚveKTmøayfa rt;sEmþgBIqakmYyeTA
qakmYy edaysMxan;nagxMsnSMEtkmøaMg edIm,IRbyuT§nwgkargarEtb:ueNÑaH. emø:aHehIyeKfa mas
suxesaPa mkvij xab;CagmunNas; eRkayTTYl)ankargary:agsn§wk.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in