MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Meas Soksophea appears to support khmer Islam
Written by khdarith   
Thursday, 26 March 2020
RbéBNas; taraceRmóg mas suxesaPa ecjmuxelIkTwkcitþbgb¥ÚnExµr\søameday
cMh
taraceRmógplitkmµefan mas suxesaPa enAéf¶enH )anecjmuxy:ag
cMhCYyelIkTwkcitþbgb¥ÚnExµrGuIsøam bnÞab;BIfµI²enH mankarCECkeRcIn
BIbBaðabgb¥ÚnxagelI)aneføaHeFøay  qøgCMgWrlaksYtfµI Covid-19.
bgb¥ÚnExµrGuIsøam 6nak; RtÚv)aneFVIetsþrkeXIjviC¢manGMBI Covid-19
kalBIedIms)aþh_enH eRkay
BYkeK)aneTACYbCuMkñúgBiFIsasnaenARbeTsm:aeLsuI. bBaðaenH manmtixøH)anelIkeLIgedaybgáb;
nUvkarerIseGIg edaykñúgenaHmanTaMgkarRbmafdl;CMgWEfmeTot rhUtdl;bgb¥ÚnExµr\søammñak;kñúg
cMeNamenaH )anecjvIedGURbtikmµcMeBaHGVIEdlekItmancMeBaHBYkxøÜnEfmeTot. b:uEnþb:uEnþmhaCn
mYycMnYn k¾)anbgðajBIkarGaNitGasUr nigelIkeLIgfa Exµr\søam k¾CaExµrEdr. CuMvijbBaðaxagelI
mas suxesaPa enAéf¶enH eKeXIjeTAdl;shKmn_bgb¥ÚnExµr\søammYy ehIy)anftrUbbegðaHelI
IG nagCaeRcIn. esaPa elIkeLIgkñúgn½yfa enAeRkamemXEtmYyCamYyKña RKb;KñaKYrEtTTYl)an
karpþl;kmøaMgcitþkñúgkal³eTs³d¾lM)akEbbenH minEmnCakarerIs-eGIgenaHeT. dUecñHehIy nag
BitCamankaresaksþaycMeBaHerOgEdlekIteLIgcMeBaHbgb¥ÚnExµr\søamTaMgb:unµanrUbenaH. "nag
´BitCaesaksþayenAeBlEdl)aneXIjB½t’manTak;TgeTAnwgbgb¥ÚnExµr\søamEdlkMBugrgeRKaH
edaysar covid-19 ehIynag´eCOCak;fa GVIEdlBYkKat;RtÚvkarenAeBlenH KWkmøaMgcitþminEmn
CakarsþIbenÞas b¤karerIseGIgenaHeT". esaPa Eføg. dUecñHehIy mas suxesaPa bnþfa nag
sUmcUlrYmCakmøaMgcitþdl;bgb¥ÚnEdlrgeRKaHTaMgGs; CaBiessbgb¥Ún Exµr\søam nigesñIbgb¥Ún
CnrYmCatiTaMgcUlrYmTb;sáat;CMgWd¾sahavmYyenH. "sUmbgb¥ÚnshkarCamYyRKÚeBTüCMnaj
nigGaCJaFredIm,IbBa©b;karrIkraldalenH. edaykþIRslaj;BInag´ mas suxesaPa".
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in