MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Khat James makes willing of Khmer American man
Written by khdarith   
Tuesday, 12 February 2019
TIbMput xan; eCms_ bMeBjbMNg[kUnExµrGaemrikmñak;)anseRmc
taraceRmógelak xan; eCms_ )anEføg[dwgfa xøÜn)an bMeBjbMNgkUn
Exµrrs;enAshrdæGaemrikehIy kñúgkarkøayCataraceRmóg edaybc©úb,nñ
kUnExµrsBa¢atiGaemrikrUbenaH kMBugEtcab;édKUreRcógCamYyelak eFVIbT
ceRmógedIm,IvaylukTIpSarceRmógenAkmú<Ca. kUnExµrGaemrikEdlelak xan; eCms_ ykmkcab;édKUCamYy  kñúgplitkmµsan;edenaHmaneQµaH
eQµaH
mut év:( Mout wei )rs;enArdækalIhVjua manmþay«BukCaExµrmankMeNItenAextþ)at;dMbg. tamkar
bBa¢ak;BIm©as;bT"bu)aöRkBuM" elak mut év: KWCamnusSmñak;Edlman eTBekaslüsil,³BIkMeNIt
CMnajeFVIePøg raM nigeRcógCaedIm. TTwmKñaenaHEdr elakk¾manRkúmsil,³mYyRkúm enAshrdæGaemrik
\pgEdr. elak xan; eCms_ )anbnþ[dwgfa xøÜn)ansÁal; mut év: 7qñaMmun RKaeTAeRcógelITwkdI
Gaemrik Edlelak mut év: KWCakµÜym©as;súns½rEdlFanaelakeTAeRcóg. epþImBIGñkKaMRT ehIyman
eTBekaslüsil,³BIkMeNItpg kUnExµrkat;Gaemrikmñak;enH EtgEtcg;mkeFVI CaGñksil,³enARsúk
Exµr. xan; eCms_ fa bc©úb,nñelak)ansakl,geFVIbTceRmógCamYyKña)an1bTehIyKWbT"My first
love" EdlCabTjak; eRcógrhUtdl;TI3Pasa manExµr Gg;eKøs nig éf. CamYynwgbTceRmóg1
bTenH xan; eCms_ R)ab;[dwgbEnßmfa xøÜn)annaMédKUrUbenHeLIgeRcóg tamkmµviFIRbKMt®nþIFM²mYy
cMnYnmkehIy nigTTYl)ankarKaMRTxøaMgpgEdr. bT "My first love” k¾eRKagnwgplitCa MV qab;²
enHpgEdr. eRkABIkarplitbTceRmógCamYyKñaCabnþbnÞab; elak xan; eCms_ begðIb[dwgfa kUnExµr
sBa¢atiGaemrikk¾eRKagnig begáItkøwbraMenARsúkExµr t,itGIelak KWCaRKÚbeRgónraM1rUbelITwkdIGaemrik
pgEdr. m©as;bT"sERmkebHdUg" rUbenH)anEføgfa xøÜnBitCasb,aycitþxøaMgNas;enAeBl)ancab;
édKUCamYyelak mut év: nig)anbMeBjbMNgEdlkUnExµrGaemrikrUbenHcg;)an. elakrMBwgfa kic©sh
karenHnigbnþplitsñaéd[)aneRcInCabnþbnÞab;eTot edIm,IbeRmIGarmµN_TsSnikCn TTwmKñaKñaenaHEdr
xan; eCms_ k¾)anesñIeTATsSnikCnemtþabnþKaMRT BYkeKTaMgBIr edIm,ICakmøaMgcitþkñúgkarplitbT
ceRmógnigsñaédsil,³epSg²CabnþbnÞab;eTot.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in