MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Khai Prosith comes from Australia to take MV at Cambodia
Written by khdarith   
Tuesday, 07 May 2019
PJak;ep¥Il éx RbsiT§i eLIgBIGU®sþalI mkft MV kmú<Cas¶at;²
CaerOgPJak;ep¥Il1Edls¶at;² taraceRmógsEmþgeCIgcas; elak éx
RbsiT§i bgðajmuxft MV [GñkdwknaMsEmþgeCIgcas;mñak;enARsúkExµr
xN³eKdwgfa bc©úb,nñelakkMBugrs;enARbeTsGU®sþalIÉeNaHenaH.
Edlelak éx RbsiT§i ftenA KWCabTceRmógBIedIm edayelak)an
ftBImSilmijenA tMbn;fµrUg.
MVtamkarerobrab; rbs; elak éx RbsiT§i mkkan; Sabay edImehtuEdlnaM[elakseRmccitþft
eLIgvijenaH k¾eRBaHEtelak nigGñkdwknaMsEmþgenaHsÁal;rab;GanKñataMgBIyUrNas;mkehIy
KYbpSMelakmkelgRsúkkMeNIt ehIycitþenAEtmindac;Gal½yBIsil,³pg k¾sakl,gftelg
1éf¶eTA. taraceRmógeCIgcas;rUbenH min)andwgfa bTceRmógEdlft[enaHCa taraceRmóg
rUbNaCaGñkeRcóg nigfy[plitkmµNaeLIy RKan;Etdwgfa CabTceRmógBIedIm² b:ueNÑaH.
tamkarbBa¢ak;rbs;taraeCIgcas; karEdlelakcUlxøÜnmkftvIedGUxagelIenHminEmnmann½y
fa elaknigRtLb;mkelIvifIenHCafµIeLIy. elakfa KWRKan;Etcg;ftelg CYymitþP®kþEdl
Føab;eFVIkarCamYyKñaknøgmkb:ueNÑaH. kñúgdMeNIrBIRbeTsGU®sþalI mkelgRsúkkMeNItenH
elak éx RbsiT§i mkcMnYnEt2s)aþh_b:ueNÑaH ehIyRbEhl1s)aþh_eTot elaknwgRtLb;
eTAvijehIy.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in