MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
I have no right to call associate to call artist Nou Sep
Written by khdarith   
Monday, 13 January 2020
nU suwb³ ´mansiT§iGI[smaKmekaHehAsil,krNamYymkGb;rM!
elak nU suwb taraceRmógeCIgcas; )anbeBa©jsarKYr[cab;GarmµN_mYy
edayelakelIkeLIgfa dUcCaelakenH etIman  siT§iGVI EdlGacbgÁab;[smaKmsil,³[ekaHehAsil,krNa  mñak;mkeFVIkarGb;rM)anenaH.
t,itfa minbeBa©jcMeQµaHsil,krrUbNaenAkñúgsac;erOgb:uEnþtaraceRmóg
eCIgcas;
beBa©jsarEbbenH bnÞab;BImun1éf¶ mansarB½t’mancuHpSayfaelak )anesñIeTAsmaKmsil,³[
ekaHehAnay cWm EdlmanerOgr:avCamYynarImñak; rhUtdl;eKvay[Ebkk,alenaH mkGb;rM eRBaH
fa sil,kr sIlFm’KWsMxan;Nas;. y:agNa elak nU suwb )ansEmþgkarhYscitþ eRkayeXIj
B½t’manenaH. elakfa mindwgfa B½t’manenaHecjtamRbPBenaHeT t,itfa elakminEdl)anpþl;
bTsmÖasn_dl;sarB½t’manelIkrNIenHeT ehIyebIelakeTAniyay enAkEnøgNaepSgk¾elakmin
Føab;Edr. "EmnETneTA ´esÞIrmindwgerOg cWm pg ´)aneXIjB½t’maneKbegðaH ehIy´PJak; Gðak
kµÜycWm ekIterOgGI Rsab;EtecArbs;´vaERskBIelIeLAetOfa eKftkuneTtaeGIy!”. dUecñHehIy
elak )anbBa¢ak;fa elakGt;)anniyayTal;EtesaH Etmindwgfa y:agem:cRsab;EtmanB½t’man
sresrecjmkEbbenH ehIydak;eQµaHrbs;elakEfmeTot. elak TTYlsÁal;fa elakBitCaFøab;
CataraceRmóg[hgSmastaMgBIémÖqñaMmunEmndUckarcuHpSayEmn b:uEnþvaRKan;EtCaerOgGtItkal
b:ueNÑaH. edayELkerOgepSgeTotBIkarGFib,aydUcB½t’man elakfa BitCamin)anniyayEmn.
elakRKÚ nU suwb elIkeLIgfa "sBVéf¶rs;eRkamdMbUlpÞHCYl)anTTYl]btßmÖBIsmaKmsil,³pg
BIsb,úrsCnpgmanBIsil,krCMnan;eRkay²pgCYypþl;CIvPaBedaykþIsb,úrs sYrfaetIxJM)aTmñak;
enHGacmansiT§iGInwgesñIeGaysmaKmsil,³ekaHehAsil,krNamYyk¾eday EdlfaxusRkmsIl
Fm’mkGb;rMeTA)an... ´xMEfrkSaEtsuxPaBkñúgv½yCrarbs;´Etb:ueNÑaH". m©as;bT "páaeray
munrdUv" R)ab;eTotfa taMgBI)aneXIjB½t’manEdlpSayfa elakesñI[smaKmsil,;ehAnay cWm
mkGb;rMenaHmk elaksRmaksRmanþminEdl)anlk;RsÜleLIy. dUecñHehIy eTIbelakdac;citþ
sresrxøHdUcxagelI TukCakarbkRsay nigbnSabkaryl;RcLMTaMgLaypg.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in