MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
G Devith reply with condemn people
Written by khdarith   
Wednesday, 13 September 2017
G-Devith Tb;Elg)anRBlHy:agcas;édeTAelIGñkriHKn;faxøÜnePøckMeNIt
Tb;kMhwgElg)anéf¶enH G-Devith )anRBlHy:agcas;édcMeBaHehVsb‘uk
mYybegðaHsarfa elakePøckMeNItxøÜnÉgmindUcekµgExµrmanGñkRslaj;
KaMRTeRcIn eRBaHEteKminecHButt,út nig lak;crit. ehVsb‘ukbegðaHsar
vayRbhareTA G-Devith ePøckMeNItxøÜnÉgenaHbEnßmfakalBI2qñaMmun
elakKWCaekµgmñak;TijkarehV[elak sIha ha b:ueNÑaH Et
eBlenH)anl,I sk;GñkNak,alGñkhñwg eTANamkNaEtgxøÜnRss;s¥atCagtarakUer:eTot. Gñk
manKuNTI1 rbs; G-Devith sIha ha CataraceRmóg Original Song cMENkÉGñkmanKuNTI2
Gñknag eBRC esaPa taraceRmógplitkmµhgSmas. eRkayBIeXIjkarbegðaHtiHedolEbbenH
G-Devith )an Live vIedGUXøIbeqøIytbenARBwkmijenHfa ebImindwgerOgépÞkñúgkuMmkniyay. cMeBaH
erOgépÞkñúgvijebIelakcg;niyayGñkmanKuNrbs;xøÜnminman»kasQreCIgdl;sBVéf¶enHeT.
G-Devith bBa¢ak;fa³{karGt;Fµt;vamanEdnkMNt; ´»bTukerOgenHyUrehIy GñkEdleRbI[´qug
karehV[minEdlTuk´dUcCabgb¥ÚneT KWTukdUcCakBa¢H".
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in