MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Even busy Khat Sokhim never forgets visit parent and parent in law
Written by khdarith   
Thursday, 11 April 2019
eTaHvk;vIrkluyrdUvcUlqñaMy:agNa xat; suXIm ehacNas;TukeBl1éf¶eTACUbcas;
TuMTaMgsgçag
rdUvbuNücUlqñaMExµrcUlmkdl; sil,kr sil,karinIl,I²mYycMnYncab;epþIm
rvl;nwgkargarsil,³minls;éf¶ Biess taraRbCaRbiy xat; suXIm )an
R)ab;fa rfynþvilkg;minQb; rkeBlsRmakswgKµan. y:agNak¾eday
Gñknagfa minrvl;nwgluyrhUtePøc  cas;²TaMgsgxagenaHEdrnardUv
kalenH.
xat; suXIm elIkeLIgfa "luy" BitCasMxan; b:uEnþkarCYbCuMbgb¥Únjatisnþan BiessCYbCuMcas;TuM
TaMgsgçag rwtEtsMxan;eTotkñúgrdUvbuNüTan dUcCabuNücUlqñaMRbéBNICatiExµr. dUecñHehIy nag
minEdlxkxanmþgNaeLIy ebIeTaHenHCaevlagayrkR)ak;cMNUlk¾eday. “cas+...niyayeTA
CaTmøab;ehIy [EtrdUvhñwg ´EtgEteqøóteTACYbCuMCamYyBYkKat; dUcCadMbUg´eTAelg Bukekµk
Em:ekµk 1éf¶ bnÞab;mkRtLb;mkpÞH«enA)asitvij 1éf¶GIcwgEdreTA niyayeTACaTmøab;ehIy
ebImineTAmuncUlqñaM k¾eqøótkñúgeBléf¶cUlqñaMGIcwgeTA". qñaMenH k¾dUcKña xat; suXIm bBa¢ak;fa
ebIminmanGVIERbRbÜl nageRKageqøótBIkargarsil,³1éf¶ eBalKW eRkaycb;kareRcógenAkmµviFI
s®gáanþsmuRTextþRBHsIhnu éf¶TI14 emsa rbs;RksYgeTscrN_ nageRKagnwgeLIgeTAsVay
erogEtmþg edIm,I)anCYbCuM sYrsuxTukç nigeFVIbuNüsnSMkuslCamYy«Bukmþayekµk EdlenaH KW
esckþIsuxpøÚvcitþmYynardUvbuNücUlqñaMExµr. niyayBIskmµPaBeTACYbCuMcas;TuMenARsúkkñúg»kas
d¾BiessenH m©as;KeRmagdILÚt× xat; suXIm GM qay vIr³yuT§enAkMBg;esamenH [dwgfa manPaB
xusEbøkxøHrvagkarCYbCuM-CamYy«BukmþaybegáItenA)asit nig«BukmþayekµgenAÉextþsVayerog.
"kñúg»kashñwg ebIeTApÞH«enA)asit BYkKat;niymeFVIGIhUbCuMKñaCamYybgb¥ÚnGIcwgeTA EtebIxag
«Bukmþayekµk´vij KWKat;niymnaM´eTAvtþ KWvtþéRBqøak;hñwg ´eTACamYyKat;ral;qñaM!”. bnÞab;BI
karCYbCuMCamYysac;jati k¾dUcCacas;TuMTaMgsgçagrYcehIy eTIb xat; suXIm vilmkkargarvij
ehIyTmøab;²enH KWekItmanral;²qñaM eRBaHenHCa»kasCYbCuMjatimitþd¾FMmYyRbcaMqñaMtamRbéBNI
TMenomTmøab;rbs;Exµr.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in