MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
2 Khmer stars headache by facebook
Written by khdarith   
Wednesday, 20 May 2020
taraExµr 2dYg kMBugCYberOgQWk,al edaysar Facebook
tarasEmþgRsI ehg RsIeBRC nigtaraceRmógRbús exm kMBugQWk,al
CamYynwgGñkelgbNþajsgÁm Facebook Edl)anykeQµaH nigrUb
ftBYkeKeTAdak;CaProfile edIm,ITTYl)ankarcab;GarmµN_. taraTaMg
BIrdYgmankþI)armÖdUcKñafa manGñkelgbNþajsgÁmxilxUcxøH Gacnwg
ykrUbft nigeQµaHxøÜneTAeRbIkñúgn½yminl¥ eFVI[b:HBal;dl;Gñksil,³
kitþiyspÞal;xøÜn nigGMeBIelµIsc,ab;epSg².
tarasEmþg ehg RsIeBRC niyayfacab;taMgBIedImExemsaqñaM2020 mkmanKNnI Facebook
cMnYn 11ehIy )anykrUbnageTAdak;Ca Pofile edIm,ITajykcMNab;GarmµN_BImhaCn ehIy
pSBVpSaylk;plitpl EdlnagminEdlsÁal;esaH. RsIeBRC RBmanCafµIfa nagnwgminGt;
»n[buKÁlNa EdlykrUbftnageT  ARbRBwtþGMeBIelµIsc,ab;eLIy. cMENktaraceRmóg
sMeLgs¥k exm vij )anRbtikmµxøaMg²eTAnwgGñkelg Facebook xøHEdl)anykrUbft nig
eQµaHrbs;elakeTAelg edIm,IsresrsarEjujug nigx©IluyeK. elakniyaytamKNnI
ehVsb‘ukpÞal;xøÜnelakfa elakdwgkñúgcMeNamGñk)anykrUbft nigeQµaHelakeTAelg
enaH KWmanxøHCaCnxilxUcEdledIrEtbgáerOg ehIyeBlxøHm©as;KNnIenaH)anP¢ab;rUbelak
eTAnwgerOgneya)aypg. exm³ "bgb¥Únh¥a...! sm½yenHehIyeFVIGIk¾eKdwgEdr. sUmQb;
ykrUbft nigeQµaH´eTAeRbIeTotkñúgn½yxusqÁgeToteTA eRBaH´CamnusSrbs;mhaCn
ehIyebIbgb¥ÚneFVIGIcwgminRtÚveT". eTaHCay:agNataraceRmóg exm minkMNaj;GñkKaMRT
kñúgkarykrUbftelakeTAdak;Ca Profile Facebook kñúgn½yeKarBRsLaj;eLIy b:uEnþ
sUmkuM[begáItKNnI Facebook edaydak;eQµaH nigrUbftrbs;elak ehIyykeTAeRbIkñúg
GMeBIG)aymux. Rtg;cMNucenH KWxusBItarasEmþg ehg RsIeBRC Edlnagmincg;[eRbI sUm,I
EtrUbftnagenAelI Profile Facebook GñkdéT edayxøacmankarP½nþRcLMelIerOgGVImYy.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in