MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Electricity investment exceeds 6B dollars
Written by khdarith   
Thursday, 13 February 2020
karvinieyaKelIvis½yfamBlkmú<CamanCag $6 Ban;lan GMLúg 13 qñaMcugeRkay
PñMeBj: karvinieyaKelIvis½yGKÁisnIenA  km<úCakñúgry³eBl 13 qñaMcug
eRkayenHmantémøsrub 6,1 Ban;landuløar. enHebItamrdæelxaFikar
RksYgEr: nigfamBl. r)aykarN_bgðajfacab;BIqñaM 2006 dl;dMNac;
qñaM 2019 karvinieyaKenHman  témøsrub 6,1 Ban;landuløarEdlqøúH
bBa©aMgGMBIPaBrIkceRmInénvis½yfamBlrbs
kmú<Cakñúgry³eBlb:unµanqñaMknøgmkenHedIm,IeqøIytbeTAnwgtRmÚvkarbc©úb,nñ nigGnaKt. r)aykarN_
enHRtÚv)anelIkeLIgkñúgkic©RbCuMbUksrublT§plkarGnuvtþkmµviFIkargar 2019 nigtRmg;TisedAkmµ
viFIkargar 2020 nig 2021 rbs;RksYgEr: nigfamBlkalBIéf¶GgÁar. elak TI nrinÞ rdæelxaFikar
RksYgEr: nigfamBl)anEføgfa bc©úb,nñenHvis½yÉkCn)ancUlrYmcMENky:agsMxan;kñúgkarvinieyaK
elIvis½yGKÁisnIEdlCaKnøwHsMxan;énkarbegáInel,Ón edIm,IseRmceKaledAGPivDÆn_vis½yGKÁisnI
rbs;rdæaPi)al. tamelak nrinÞ KitRtwmdMNac;qñaM 2019 kñúgcMeNamkarvinieyaKsrubenH karvin
ieyaKBIvis½yÉkCnTaMgkñúg nigeRkARsúkmantémø 4,6 Ban;landuløar nigkarvinieyaKrbs;rdætam
ry³CMnYy\NTan nigfvikapÞal;rbs;rdæmantémø 1,5 Ban;landuløar. elakbnþfa bc©úb,nñRbPB
GKÁisnIvinieyaKedayRkúmh‘unkñúgRsúkcMnYn 2 756 emhÁav:at;Edlmantémø 3,3 Ban;landuløar
kñúgenaHvinieyaKelIGnusßanIycMnYn 36 Edlmantémø 1,1 Ban; landuløar xN³karvinieyaKelI
bNþaj MV manRbEvg 34 056 KILÚEm:Rt EdlmanRtg;sVÚEckcay 18 462 eRKÓg nigvinieyaK
elIbNþaj LV manRbEvg 36 853 KILÚEm:Rt rYmTaMgkarP¢ab;crnþdak;kugT½rCag 2,8 lankEnøg
Edlmantémø 1 700 landuløar. elakEføgfa³ «RbsinebIKµankarvinieyaKrbs;vis½yÉkCn rdæ
RtÚvvinieyaKedayxøÜnÉgcab;BIqñaM 2006 mkeyIgy:agticRtÚvkareBl 50 qñaM edIm,ImanTMhMvinieyaK
b:unenHmann½yfa luHRtaEtdl;qñaM 2056 eTIbeyIgGacGPivDÆ)andUcsßanPaBbc©úb,nñ». elakbnþ
fa³ «karvinieyaKrbs;vis½yÉkCnknøgmk)aneFVI[vis½yGKÁisnIedIrelOnCagkarvinieyaKedayrdæ
EtÉgcMnYn 36 qñaM». elakbEnßmfa ebItamkarBinitü kareKarBedayx¢ab;x¢ÜnnUvxøwmsarkic©snüa
vinieyaK karpþl;[nUvGRtarMls;TunvinieyaKsmRsb nigkarTUTat;y:ageTogTat;rbs;GKÁisnIkmú<Ca
dl;GñkplitGKÁisnIÉkCn bEnßmBIelIkarFanarbs;rdæaPi)al)aneFVI[GñkvinieyaKÉkCnTukcitþ cUl
rYmvinieyaKkñúgvis½yGKÁisnIy:ageRcInEdlesµInwg 3 dgénkarvinieyaKrbs;rdæ nigGKÁisnIkmú<Ca.
elakbBa¢ak;fa³ «edIm,ITak;TajGñkvinieyaKÉkCn[cUlrYmvinieyaKkñúgvis½yGKÁisnI raCrdæaPi)al
)anebIkcMh[vinieyaKÉkCnTaMgkñúgRsúk nigeRkARsúk eFVIkarvinieyaKelIRKb;muxRBÜjénvis½yGKÁi
snI». elak s‘uy Esm rdæm®nþIRksYgEr: nigfamBlEføgkñúgkic©RbCuMbUksrublT§plkarGnuvtþkmµ
viFIkargar 2019 nigtRmg;TisedAkmµviFIkargar 2020 nig 2021 rbs;RksYgEr: nigfamBlfa
karGPivDÆRbPBGKÁisnI edIm,IbegáInsmtßPaBplit bBa¢Ún Eckcay nigkartP¢ab;bNþaj[GñkeRbI
R)as;KWCakargarcm,grbs;RksYgEdlkMBugnwgbnþGnuvtþCabnþbnÞab; edIm,IeFVI[kmú<CamanRbPBGKÁi
snIpÁt;pÁg;RKb;RKgsßirPaBsRmab;bMeBjtRmÚvkarkMeNIneRbIR)as;. elakEføgfa³ «CamYyKñaenH
karEklm¥karpþl;esvaGKÁisnIdl;GñkeRbIR)as; nigkarbBa©úHtémøGKÁisnIk¾)an nigkMBugpþl;KuNRbeya
Cn_dl;RbCaBlrdæTUTaMgRbeTs». ebIeyagtamr)aykarN_rbs;RksYgEr: nigfamBlkm<úCaplit
famBlsrub 11 261 GWh kñúg qñaM 2019 ekIneLIg 21 PaKryebIeFobnwgqñaM 2018 Edlman
9 427 GWh. r)aykarN_enHbgðajfakmú<Ca)anlk;famBlGKÁisnIcMnYn 10 885 GWh eTA[
GtifiCnCag 1,1 lannak;kalBIqñaMmun. KN³rdæm®nþIkm<úCakalBIs)aþh_mun)anGnum½tKeRmag
GPivDÆn_sagsg;eragcRkGKÁisnIdutFüÚgfµ 2 kEnøg nigKeRmagGPivDÆn_ExSbNþajbBa¢ÚncMnYn 1
EdlmantémøvinieyaKsrubCag 1,7 Ban;landuløar. KeRmagvinieyaKTaMg 3 enHBitCamanPaBcaM
)ac;kñúgkarbMeBj[)anRKb;RKan;nUvRbPBGKÁisnI FanasuvtßiPaB nigsnþisuxénkarpÁt;pÁg;GKÁisnIenA
kmú<Cacab;BIqñaM 2021 dl;qñaM 2024 CaBiessenArdUvR)aMgEdlvarIGKÁisnImYyPaKFMBuMmanlT§PaB
plit)aneRcIn.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in