MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Kingdom s fuel prices fixed despite US Iran row
Written by khdarith   
Friday, 10 January 2020
RksYg CUndMNwgBIPaBGacERbRbÜltémøeRbgsaMg
PñMeBj³ RksYgBaNiC¢kmµkalBImSilmij)an[dwgfa PaBtantwgCaGnþr
CatirvagshrdæGaemrik nigGuIr:g;EdlCa  RbeTspliteRbgFMmYykñúg
BiPBelakGacnwgeFVI[témøeRbgenAkñúg RbeTskmú<CamankarERbRbÜl
EdlminGacBüakr)an. lixitrbs;RksYgBaNiC¢kmµEdl)anCUndMNwg
eTAdl;Rkúmh‘unlk;rayeRbg\n§n³TaMgGs;enAkm<úCakalBIéf
RBhs,t×)an[dwgfa eyageTAelIsßanPaBTIpSarGnþrCatibc©úb,nñ témøeRbg\n§n³GacmankarERbRbÜl
minGacBüakr)an. eTaHbIy:agenHkþIRksYgBaNiC¢kmµkmú<CanwgenAEtKNnatémøeRbgtamRbkas
rbs;GnþrRksYgesdækic© nighirBaØvtßúRksYgBaNiC¢kmµ RksYgEr: nigfamBlnUvtémølk;rayeRbgenA
km<úCaeTAtamtémøTIpSarGnþrCatiEdleFVIeLIgerogral; 15 éf¶mþg edIm,IrYmcMENkpþl;nUvsßirPaBesdæ
kic©sgÁmrbs;kmú<Ca. lixitdEdl)anbnþeTotfa sUmRkúmh‘uneRbg\n§n³TaMgGs;Edllk;rayeRbg
\n§n³enAkmú<CacUlrYmshkarGnuvtþn_[)anl¥dUcGVIEdl)aneFVIknøgmk[manRbsiT§PaBx<s;. elak suin cn§I RbFansmaKmPñak;garbBa¢ÚnTMnijkm<úCa)anniyayfa esckþICUndMNwgenHBitCamanPaBcaM
)ac;Nas;sRmab;vis½ydwkCBa¢Ún EdleRbIR)as;eRbg\n§n³CaRbcaMral;éf¶ eRBaHenAeBltémøeRbgekIn
eLIgtémødwkCBa¢Únk¾RtÚvekIneLIgEdr. mü:ageTotenAeBltémøeRbgekInx<s; vaminRtwmEteFVI[témø
TMnijRKb;muxekIneLIgb:ueNÑaHeT EtvaEfmTaMgGaceFVI[skmµPaBdwkCBa¢ÚnFøak;cuHpgEdr. elak)an
Eføgfa³ «esckþICUndMNwgenHminRtwmEtcUlrYmdl;vis½ydwkCBa¢ÚnenAkmú<Cab:ueNÑaHeT EtvaEfmTaMg
)anCYydl;RbCaCnTaMgGs;Etmþg». elakR)ab;eTotfakarcUlrYmGnþraKmn_rbs;rdækMBugrYmcMENk
y:agsMxan;kñúgkarCMrujkMeNInesdækic©kmú<Catamry³karbnÞabtémødwkCBa¢ÚnedIm,IelIkkms;smtßPaB
kñúgkarRbkYtRbECgCaGnþrCati. elak sug sar:n RbFanshB½n§RsÚvGgárkmú<Ca)anniyayfa ebIeTaH
bIbc©úb,nñesÞIrRKb;skmµPaBenAkñúgvis½yRsÚvGgársuT§EteRbIR)as;GKÁisnIrbs;rdæ b:uEnþRbsinebItémø
eRbg\n§n³ekIneLIgx<s; vak¾Gacb:HBal;dl;vis½yRsÚvGgárEdr. témølk;rayeRbgsaMgenAtamsßanIy
enAkm<úCaRtÚv)ankMNt;min[elIsBI 3 750 erol kñúg 1 lIRt nigeRbgm:as‘Utmin[elIsBI 3 650
erol cab;BIéf¶TI 1 dl;TI 15 Ex mkra qñaM 2020. enHebIeyagtamesckþICUndMNwgsþIBIéfølk;ray
eRbg\n§n³enAtamsßanIyrbs;RksYgBaNiC¢kmµkalBIéf¶TI 2 Exmkra qñaM 2020.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in