MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Kingdom poised to ink deal for first wind farm
Written by khdarith   
Friday, 08 November 2019
Rkúmh‘un)araMgnwgsagsg;ksidæanfamBlxül; enAextþkMBt
PñMeBj³ rdæaPi)alkmú<Ca nigRkúmh‘un)araMg Blue Circle nwgcuHkic©RBm
eRBógsagsg;ksidæanfamBledIredaykmøaMgxül; (Wind Power) enA
extþkMBt. enHebIeyagtamm®nþIRksYgEr: nigfamBl. enHCaKeRmag
famBlkekIteLIgvijedIredayfamBlxül;elIkdMbUgenAkmú<Ca xN³
rdæaPi)alkMBugBüayamkñúgkareFVIBiBiFkmµ RbPBfamBl Biessfam
Bls¥at edIm,IseRmc)an
tamTisedAénkarRKbdNþb;tamPUmi 100 PaKryTUTaMgRbeTsRtwmcugqñaM 2020. Tinñn½y)anBI
RksYgEr: nigfamBlbgðajfa Epnkarrbs;Rkúmh‘un Blue Circle nwgsagsg; Wind Turbine y:ag
ehacNas; 10 edIm CamYynwgsmtßPaBplitfamBl 80 emhÁav:at; enAelIPñMbUkeKa. elak vicT½r
hSÚna GKÁnaykfamBlenARksYgEr: nigfamBl)an[dwgenAkñúgsnñisITmYyenATIRkúgPñMeBjkalBI
éf¶GgÁarfa karcrcasþIBItémøfamBlrvagRkúmh‘un nig rdæaPi)alRtÚv)aneRKagnwgeFVIeLIgkñúgeBl
qab;². elak)anEføgfa³ «Blue Circle KWCaRkúmh‘unfamBlmkBIRbeTs)araMg ehIyRksYg)anecj
GaCJab½NÑedIm,IeFVIkarsikSaBIlT§PaBenAextþkMBt nigmNÐlKirI. edaysarskþanuBlénfamBlxül;
elIPñMbUkeKa Rkúmh‘unenHnwgvinieyaKelIdMNak;kalTImYy 80 emhÁav:at;». témøkarvinieyaKelIfam
Blxül; KWcab;BI 2 landuløar dl; 3 landuløar kñúgmYyemhÁav:at;. enHebIeyagtamelak vicT½r
hSÚna. Rkúmh‘un Blue Circle )aneFVIkarsikSaBIlT§PaBcab;taMgBIqñaM 2018 enAextþmNÐlKirI nig
extþkMBt. CalT§plkalBIExmInaqñaMenHRkúmh‘un)anbgðajlT§plBIkarsikSaenHfa RbeTs km<úCa
manskþanuBlEpñkkarvinieyaKfamBlxül;. Rkúmh‘un Blue Circle )an[dwgfa kmú<CamanskþanuBl
kñúgkarplitfamBl 500 emhÁav:at; BIfamBlxül; ehIybc©úb,nñRkúmh‘unenH)anvinieyaKelIfamBl
xül;enAéf nigevotNamrYcehIy. eTaHbICaKeRmagenHnwgkøayCaKeRmagfamBlxül;elIkdMbUg
minFøab;manenAkmú<Cak¾eday k¾elak vicT½r hSÚna )an[dwgfa karcrcaelItémørvagRkúmh‘un nig EDC
mansar³sMxan;edaysar EDC cg;)anRbPBfamBlmantémøkan;EtTab edIm,Ilk;[GtifiCnkñúgtémø
Tab EdlRsbCamYynwgeKalneya)ayrbs;rdæaPi)al. kalBIqñaMmunkmúCa)aneRbIR)as;famBl 2
650 emhÁav:at; ekIneLIg 15 PaKry eFobnwgqñaM 2017. famBl 442 emhÁav:at; RtÚv)annaMcUlBI
f evotNam nigLav kalBIqñaM 2018 xN³famBlenAsl;RtÚv)anplitBIRbPBepSg²dUcCaeragcRk
famBldMeNIrkaredayFüÚgfµ TMnb;varIGKÁisnI nigfamBlsULa. kareRbIR)as;famBlrbs;RbeTs
kmú<Ca)anekIneLIgRbEhlcenøaHBI 15 eTA 20 PaKry. tamEpnkarenH PUmiTaMgGs;rbs;kmú<Ca
cMnYn 14 168 nwgmanGKÁisnIeRbIR)as;RtwmqñaM 2020 ehIyRtwmqñaM 2030 y:agehacNas; 90
PaKry énRKÜsarnwgmanlT§PaBTTYl)anGKÁisnI EdlmanKuNPaB.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in