MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
EdC two Chinese firms ink agreement on power plant
Written by khdarith   
Wednesday, 12 June 2019
EDC nigRkúmh‘uncin cuHkic©RBmeRBógsg;eragcRkGKÁisnI
PñMeBj³ GKÁisnIkm<CakalBIéf¶mSilmij)ancuHkic©RBmeRBógCamYyRkúm
h‘uncincMnYn 2 edIm,Isagsg;eragcRkplit  famBlGKÁisnIdMeNIrkar
eday eRbgexµA (HFO) nig]sµ½n (LNG) témø 380 landuløar EdlRtÚv
)anGaCJaFrGKÁisnIGHGagfa TIRkúgPñMeBjnwgmingaymankgVHxatfam
BlGKÁisnIeToteTcab;BIqñaM 2020 teTA.
BiFIcuHkic©RBmeRBógsagsg;eragcRkGKÁisnIEdlmanfamBl 400 emhÁav:at;enHRtÚv)aneFVIeLIg
rvagGKÁisnIkmú<Ca (EDC) CamYyRkúmh‘uncin CGGC-Un Power Co., Ltd nigRkúmh‘un China National
Heavy Machinery Corporation. eragcRkenHnwgRtÚvsagsg;eLIgkñúgXuMekaHrH RsúklVaÉm extþ
kNþal EdlnwgeRbIR)as;eBl 10 Ex. enHebItamesckþIRbkasB½t’man. kic©RBmeRBógsagsg;
eragcRkGKÁisnIenHsßiteRkamrUbPaBem:AkareFVIvisVkmµ pÁt;pÁg;brikçar nigsagsg; EdlRtÚvEckCa 2
TI1 eragcRkplitGKÁisnI 200 emhÁav:at; eRbIR)as;m:asuIn WARTSILA rbs;RbeTs hVaMgLg; sag
sg;edayRkúmh‘un CGGC-Un Power Co., Ltd nigTI2 sagsg;edayRkúmh‘un China National Heavy
Machinery Corporation edayeRbIm:asuIn MAN rbs;GaløWm:g;. KeRmagTaMgmUlnwgcMNayfvikasrub
380 landuløar EdlCamUlniFirbs;rdæaPi)al (300 landuløar) nigGKÁisnIkmú<Ca kñúgenaH 355
landuløar sRmab;karsagsg;eragcRk nig 25 landuløar sRmab;karsagsg;ehdæarcnasm½n§nana.
enHebItamesckþIRbkasB½t’man. elak Ekv rtn³ GKÁnaykGKÁisnIkmú<Ca (EDC) Edl)ancUlrYm
kñúgBiFIcuHkic©RBmeRBógenaH )anniyayfa karsagsg;eragcRkplitGKÁisnIenH KWCakarcUlrYmcMENk
rbs;GKÁisnIkm<úCa CamYyrdæaPi)alkñúgkaredaHRsaykgVHfamBl. elakEføgfa³ «kardMeLIgm:asuIn
enH CayuT§saRsþmYyd¾caM)ac;». tamelak Ekv rtn³ GKÁisnIkm<úCaRtÚvbegáInkarEsVgrkfamBlfµI
bEnßm[)anCag 1 000 emhÁav:at; enAmundMNac;qñaM 2020. elakbnþfa³ «bc©úb,nñGKÁisnIkmú<Ca
kMBugxitxMEsVgrkfamBlGKÁisnI tamviFICaeRcIndUcCa sagsg;eragcRkGKÁisnIedayfamBlFüÚgfµ
BnøWRBHGaTitü nigkarTijBIRbPBEdlmantémøefak (RbeTs Lav) edIm,IeFVI[vamanPaBRbesIr
Cagmun». tamelak Ekv rtn³ fa eragcRkGKÁisnIenHGacdMeNIrkar)anTaMgeRbgexµA (HFO) nig
]sµ½n (LNG). elakEføgfa³ «´eCOfa rdUvR)aMgqñaMeRkaynwgmanPaBl¥RbesIrCagqñaMenH». elak TI
nrinÞ rdæelxaFikarénRksYgEr: nigfamBl )an[dwgfa bc©úb,nñRkúmkargarkMBugeFVIkaredaHRsay
bBaðamYycMnYnenATItaMgsagsg; edIm,IebIkpøÚv[Rkúmh‘unsagsg;cab;epþImdMeNIrkarsagsg;kñúgeBl
qab;²enH. elakbnþfa eragcRkGKÁisnImYyenHGacnwgcab;epþImdMeNIrkarenAkñúgExmIna b¤emsa qñaM
2020. r)aykarN_RbcaMqñaM 2018 rbs;GaCJaFrGKÁisnIkmú<Ca)an[dwgfa km<úCaeRKagnwgbegáIn
karpÁt;pÁg;famBlGKÁisnIdl; 2 870,65 emhÁav:at; enAqñaM 2019 ekIneLIgBI 2 650,26 emhÁa
v:at; kñúgqñaM 2018. r)aykarN_enHbgðajfa km<úCaeRKagnwgnaMcUlfamBlkñúgbrimaNdUcKñanwgqñaM
2018 nig 2017 BIbNþaRbeTsCitxag KW 442,5 emhÁav:at;. GKÁisnIkm<úCakalBIExmIna )ancuH
kic©RBmeRBógCamYyRbeTs Lav edIm,ITijfamBlGKÁisnIbEnßm 200 emhÁav:at; Edlcab;epþImpÁt;
pÁg;BIqñaM 2021 eTA.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in