MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cruise tourists on rise but benefits are scant
Written by khdarith   
Friday, 10 May 2019
m®nþI³ kmú<Cahak;enAminTan;TTYl)anpl BIeTscrtamnava
PñMeBj³ xN³cMnYnk)a:l;dwkePJóveTscrGnþrCatiFM² EdlmkcUlctenA
kMBg;EpsVy½tRkúgRBHsIhnuman karekIneLIgCaerogral;qñaMenaHkmú<Ca
hak;enAminTan;TTYl)anGtßRbeyaCn_  eRcInBIkarmkdl;rbs;ePJóv
eTscrTaMgGs;enHeT. enHebIeyag tamm®nþIRksYgeTscrN_. kñúg
kic©RbCuMeBjGgÁelIkTI1 rbs;KN³kmµkarGnþrRksYgsþIBI «karsRmb
sRmÜlkareFVIdMeNIr nigdwk
CBa¢ÚnePJóveTscr nigGñkdMeNIrenAtMbn;RckTVarRBMEdnGnþrCati nigRckTVarGnþrCatiTUTaMgRbeTs»
kalBIéf¶BuF elak eha sarun GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ )an[dwgfa ePJóveTscrtamk)a:l;
mkkmú<CaminsUvman»kas)aneFVIdMeNIreTAkEnøgNaq¶ayBIkMBg;EpeT edaysarkareFVIdMeNIrtampøÚv
GakasenAkmúCamanPaBmineTogTat;. elakEføgfa³ «ePJóveTscrPaKeRcIn BYkKat;manbMNgcg;eTA
TsSnatamekaHnana nigcg;CiHynþehaHeTATsSnakmSanþenAGgÁrvtþ edayvill¶ac[Tan;eCIgnavaecj
eTAvij b:uEnþkarlM)akelITUkeTscrN_minmanem:agkMNt;Cak;lak; ehIyeCIgehaHehIrk¾mineTogTat;
eTot». elak lU KwmQun GKÁnaykkMBg;EpsVy½textþRBHsIhnu elIkeLIgenAkñúgkic©RbCuMenaHfa kar
cUlctrbs;navaeTscrN_enAkMBg;EpRkúgRBHsIhnu )anekIneLIgCalMdab;BI 1 qñaMeTA 1 qñaM. ebItam
elak lU KwmQun kñúgry³eBl 4 Ex qñaM 2019 enH kMBg;EpsVy½tRkúgRBHsIhnuTTYl)ank)a:l;eTs
crN_GnþrCaticMnYn 30 eRKÓg ekIneLIg 57,89 PaKry ebIeFobnwgry³eBldUcKñakalBIqñaM 2018
Edl)annaMePJóveTscrGnþrCaticMnYn 29 111 nak; ekIneLIg 78,25 PaKry. elakbnþfa kalBI
qñaM 2018 kMBg;EpTTYl)ank)a:l;cMnYn 37 eRKÓg ekIneLIg 23,33 PaKry ebIeFobnwgqñaM 2017
EdlmancMnYnRtwm 30 eRKÓg edayTTYl)anePJóveTscr  GnþrCaticMnYn 40 598 nak; ekIneLIg
58,97 PaKry. tamelak lU KwmQun k)a:l;EdlcUlctenAkMBg;Ep manry³eBlCamFümRbmaN
15 em:agb:ueNÑaH. elak efag xun rdæm®nþIRksYgeTscrN_ )anelIkeLIgfa Bak;B½n§nwgbBaðaenHcaM
)ac;RtÚvedaHRsayCakBa©b; ehIytRmÚv[mankarcUlrYmBIRKb;PaKIBak;B½n§ nigEpñkÉkCn. elakk¾
)anesñI[m®nþIeRkam»vaTRtÚverobcMkic©RbCuMBiessbnÞan;mYyCamYyPaKIBak;B½n§TaMgGs; edIm,IrYmKñaedaH
RsaybBaðaTaMgenH. elakEføgfa³ «enHminEmnRKan;EtCa»kasEdlkm<úCaGaccab;ykePJóveTscr
GnþrCatiCaRkúmFM²b:ueNÑaHeT Etvak¾Ca»kasénkareRtómerobcMCam©as;pÞHénkic©RbCuMkMBUlGas‘anenA
qñaM 2022 pgEdr». elakRsI qay suIvlIn RbFansmaKmTIPñak;gareTscrN_kmú<Ca)an[dwgfa
ebIkmúCaGacmanlT§PaBTak;TajePJóveTscrtamk)a:l;FM²eFVIdMeNIreTATsSnatMbn;rmNIydæan
epSg² BiesstMbn;R)asaTGgÁrvtþenaH Cakarl¥Nas;. elakRsIEføgfa³ «ePJóveTscrtamk)a:l;
RtÚv)aneKcat;TukfaCaGñkmanRTBüsm,tþi nigeBlevlaeRcIn ehtuenHebIeyIgGacbgáPaBgayRsÜl
dl;BYkKat; km<úCanwgGacTTYl)anRbeyaCn_eRcIn». ePJóveTscrbreTsmkTsSnakmú<CaenAqñaM
2018 mancMnYn 6,2 lannak; ekIneLIg 11 PaKry ebIeFobnwgqñaM 2017 ehIyeTscrcinenA
EtbnþQanmuxeK ry³eBl 2 qñaMCab;²Kña.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in