MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
NBC launch national strategy to fight against financial crime
Written by khdarith   
Friday, 15 March 2019
NBC dak;dMeNIrkaryuT§sa®sþ RbqaMgkarlagluy
PñMeBj³ FnaKarCatiénkm<úCa (NBC) kalBIéf¶RBhs,t× )andak;[dMeNIr
karyuT§sa®sþCatisþIBIkarRbqaMg karsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmµ
(ML-FT) qñaM 2019-2023 edaypþl;dl;PaKIBak;B½n§nUvÉksar edIm,I
bgðajBIyuT§sa®sþsMxan;²kñúgkarRbyuT§RbqaMgnwg ML-FT kñúgry³eBl
5 qñaMbnÞab;.
yuT§sa®sþCatisRmab;karRbyuT§RbqaMg ML-FT EdlCakMENfµIelIkTI2 cab;taMgBIqñaM 2013 rYm
manyuT§sa®sþsMxan;²cMnYn 10 dUcCa karyl;dwg nigkarRKb;RKghaniP½y karpþl;GaCJab½NÑ nigkar
RtÜtBinitüRKwHsßanhirBaØvtßú nigmuxrbr nigviC¢aCIv³minEmnhirBaØvtßú nigkarGnuvtþviFankarTb;sáat; kar
esuIbGegátnUvsMGagbTelµIs nigbTelµIssm¥atR)ak;RbkbedayRbsiT§PaB nigeKalbMNgsMxan;²
cMnYn 7 epSgeTot. EføgenAkñúgkardak;[dMeNIrkaryuT§sa®sþCatisRmab;karRbqaMg ML-FT qñaM
2019-2023 kalBImSilmij elak Ca can;tU eTsaPi)alFnaKarCati )an[dwgfa yuT§sa®sþCati
enHmanbMNgbeRmICaEpnTItRmg;Tisry³eBlEvgd¾TUlMTUlaycMeBaHkmú<Ca EdlGac[PaKIBak;B½n§
TaMgGs;dUcCaRksYg RKwHsßan nigPaKIBak;B½n§epSgeTot yl;dwgl¥RbesIrBItYnaTI nigkarTTYlxusRtÚv
kñúgkarrYmcMENkdl;karBRgwg RbsiT§PaBkarRbqaMgnwgkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmµenA
kmú<Ca. elakEføgfa³ «kmú<Ca)anerobcMyuT§saRsþCatiqñaM 2019-2023 edIm,Ipþl;CaRtIvis½ydl;PaKI
Bak;B½n§TaMgGs;kñúgkareFVIkargarRsbtamkarTTYlxusRtÚverog²xøÜn edIm,I[RbB½n§RbqaMgkarsm¥at
R)ak; nighirBaØb,TanePrvkmµ manPaBrwgmaM nigGac[kmúCacUlrYmcMENkCamYyRbeTsnanakñúg
karBRgwgRbB½n§RbqaMgkarsm¥atR)ak; nig hirBaØb,TanRbqaMgePrvkmµrbs;BiPBelakpgEdr». elak
bnþfa³ «RKb;PaKIBak;B½n§TaMgGs;caM)ac;RtÚvbnþxitxMRbwgERbg nigsamKÁI GnuvtþkargarbEnßmeTot
edIm,IGac[kmúCaecjBIbBa¢IRbepH [rbs;sßab½nXøaMemIlkarlagluykxVk;] kñúgeBlevlad¾qab;
bMput». yuT§sa®sþCatiqñaM 2019-2023 RtÚv)anerobcMCamYynwgFatucUl)anBIGñkcUlrYmCag 70
nak; mkBIRksYg nigTIPñak;gar 22 xN³mUlniFirUbiyvtßúGnþrCati (IMF) pþl;CMnYybec©keTssRmab;
KeRmagenH. yuT§sa®sþCatiqñaM 2019-2023 enHsgát;F¶n;elIsar³sMxan;énbBaðaKnøwHmYycMnYndUcCa
RksYg sßab½nsMxan;² nigGgÁPaBTTYlxusRtÚvGnuvtþkargarRbqaMgskmµPaBRbqaMgkarlagluykxVk;
nighirBaØb,TanRbqaMgePrvkmµ (s>b>h>P) RtÚvbegáInFnFanbEnßmeTot edIm,IGnuvtþParkic©rbs;xøÜn[
)anRtwmRtÚv. RKb;PaKI Bak;B½n§TaMgGs; RtÚvpþl;GaTiPaBxs;elIRbsiT§PaBénkarGnuvtþviFankarRbqaMg
s>b>h>P> RKb;PaKIBak;B½n§TaMgGs; RtÚveFVIkic©shRbtibtþikar nigkic©sRmbsRmÜlTaMgkñúg nigeRkA
RksYg sßab½n [manRbsiT§PaB edIm,IseRmceKalbMNgRbqaMg s>b>h>P.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in