MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Digital economy needs 10 years
Written by khdarith   
Thursday, 14 March 2019
rdæm®nþI³ kmú<CaRtÚvkareBl 10 qñaM edIm,IGnuvtþKMrUesdækic©DICIfl
PñMeBj³ rdæmRnþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú rbs;RbeTs kmúCaGHGagfa
kmú<CaGacRtÚvkarry³eBly:agehacNas; 10 qñaM edIm,IGacERbkøay
kMeNInesdækic©kmúCaedayEp¥kelIbec©kviTüaB½t’man. EføgkñúgBiFIebIk
sikçasalafñak;CatisþIBI «eKalneya)ay nigTisedAénesdækic©DICIfl
km<úCa»
kalBImSilmij elak GUn B½n§munIr½tñ )anelIkeLIgfa esdækic©DICIflenAkm<úCakMBugelcrUbragCa
beNþIr² RsbeBlEdlmankarbegáItskmµPaBGaCIvkmµfµI² dUcCakareRbIR)as;karTUTat;DICIfl kar
ekIneLIgnUvskmµPaBkarkmSanþGnLajskmµPaBBaNiC¢kmµeGLicRtÚnikCaedIm RsbeBlcMnYn
GñkeRbIR)as;kMBugekIneLIg nigkMBugsRmbxøÜneTAnwgkareRbIR)as;bec©kviTüaTaMgenaH. elakbnþfa
kmúCaGacnwgRtÚvkarry³eBl 5 qñaMeTot edIm,IbegáItnUvmUldæanRtwmRtÚvRKb;RCúgeRCaymYy b¤edIm,I
eRtómxøÜnrYcral;nUvEpñkDICIfl ehIyRtÚvkarry³eBlBI 5 eTA 10 qñaMbnÞab; b¤eRcInCagenHedIm,IbegáIt
esdækic©DICIfleBjeljmYy. elakEføgfa³ «Ep¥kelIbTBiesaFCaGnþrCati RbeTsEdlGackþab;yk
GtßRbeyaCn_BIesdækic©DICIfl CaRbeTsEdlmanlT§PaBeRbIR)as;bec©kviTüaenH ehIyecHsRmb
xøÜneTAtamkarpøas;bþÚrTaMgenH )anTan;eBlevla». elakbnþfa³ «kñúgn½yenHsRmab;RbeTskMBug
GPivDÆn_ dUcCakmú<Ca bec©kviTüafµIenHGacpþl;nUvkalanuvtþPaBkñúgkarelatepøaHdMNak;kalFmµtaén
karGPivDÆbec©kviTüa». elakbnþfa rdæaPi)alkmúCanwgerobcMRkbx½NÐyuT§sa®sþry³eBlEvgmYy
edIm,ICamKÁúeTsk_ nigCaRkbx½NÐrYmmYysRmab;karGPivDÆesdækic©DICIfl. elakbBa¢ak;fa km<úCamin
maneKaledAERbxøÜneTACa Silicon Valley b¤begáItRkúmh‘un UnicornsRmab;CMrujkMeNInesdækic©enaH
eT. pÞúyeTAvij TisedACayuT§sa®sþrbs;kmúCa KWbegáItnUvbriyakasDICIflmYyRbkbedayCIvPaB
nigmanmUldæanRKwHrwgmaM Edlpþl;lT§PaB[Rkúmh‘un TaMgtUcTaMgFM enAkñúgRsúk GacP¢ab;xøÜneTAnwgExS
cgVak;témøsklénesdækic©DICIfl kñúgtMbn; nigBiPBelak nigGaceqøIytbRbkbedayRbsiT§PaB
eTAnwghaniP½yepSg². elakbBa¢ak;fa kmú<CaCaRbeTsEdlmanskþanuBlx<s;kñúgkarkaþb;yk»kas
BIbdivtþn_]sSahkmµTI4 nigesdækic©DICIfl edayQrelIktþa 4 KW PaBGMeNayplEpñkRbCasa®sþ
edaymancMnYnyuvCnd¾eRcInEdlmankarGb;rMx<s; niggayTTYlyknUvbec©kviTüaDICIfly:agqab;rh½s
karekIneLIgy:agqab;rh½sénkareRbIR)as;TUrs½BÞéd nig]bkrN_évqøat karrIkceRmIny:agrh½sénEpñk
bec©kviTüa tamry³lMhUrénkarvinieyaKpÞal;BIbreTs nig\T§iBld¾elOnénDICIflPavUbnIykmµEdl
kMBugekItmanenAkñúgRKb;vis½ysMxan;²énesdækic©Cati. elakRsI Ellen Goldstein naykRbcaMRbeTs
enAFnaKarBiPBelakTTYlbnÞúkRbeTs kmú<Ca )an[dwgenAkñúgsikçasalakalBImSilmijfa xN³
RbeTs kmú<Ca GacrkSakMeNInesdækic©rh½s nigRbkbedaysßirPaB RbeTsenHkMBugRbQmnwgbBaða
mYycMnYndUcCakarbegáInR)ak;QñÜl EdlkMBugeFVI[RbeTsenHkan;EtBi)akxøaMgeLIg² kñúgkarrkSakar
naMecjTMnijmantémøTab dUcCaGgár minTan;Ekécñ nigsemøókbMBak;témøTab. eRkABIenH elakRsI
bEnßmeTotfa RbeTs kmú<Ca kMBugTTYl)ankarpþl;hirBaØb,TanBIm©as;CMnYyFM²kan;Ettic xN³RbB½n§
GnueRKaHBn§RtÚv)anrMBwgfa nwglubecal. elakRsIbBa¢ak;fa RbeTs km<úCa nwgRtÚvkarEsVgrkktaþ
CMrujkMeNInfµI² edaysarRbeTsenHnwgminGacBwgEp¥kxøaMgelIktþaCMrujTaMgenaH)aneToteT.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in