MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Two more Asean direct flights near
Written by khdarith   
Tuesday, 12 February 2019
kmú<Ca nwgP¢ab;eCIgehaHehIrRtg; RKb;RbeTsGas‘anenAqñaMenH
PñMeBj³ km<úCaGacnwgmaneCIgehaHehIrRtg;P¢ab;eTAesÞIrRKb;RbeTsCa
smaCikGas‘anenAqñaMenHelIkElgEtRbeTs Rb‘úyeN xN³eCIgehaH
ehIrRtg;rvagkm<úCa CamYy\NÐÚensuI nighVIlIBIn eRKagnwgdak;[dMeNIr
karCabnþbnÞab;enAqñaMenH. GakascrN_ Philippine Airlines (PAL) )an
Rbkasfa xøÜnnwgdMeNIrkaresvaehaHehIreTATIRkúgPñMeBj BITIRkúgm:anIl
enAExemsa qñaMenH kar
tP¢ab;karehaHehIrRtg;elIkdMbUgrvagRbeTs hVIlIBIn nigkm<úCa xN³kalBIs)aþh_mun RkúmKN³
RbtiPUmkBIRkúmh‘unGakascrN_témøTab Citilink rbs;RbeTs \NÐÚensuI )anCYbelak efag xun rdæ
m®nþIRksYgeTscrN_kmúCa nig)anbgðajEpnkar kñúgkarebIkpøÚvehaHehIrRtg;EdltP¢ab;RbeTsTaMg
2 kñúgGMLúgqmasTI2 qñaMenH. elak Ca GUn GñknaMaBakürdæelxaFikarGakascrN_suIvil (SSCA)
)an[dwgkalBIéf¶GaTitüfa CamYynwgkarrMBwgTukfapøÚvGakasrvagRbeTsTaMg 2 enHnwgcab;epþIm
Rbtibtþikar km<úCanwg)anRtÚvtP¢ab;edaypÞal;edayesvapøÚvGakas CamYybNþaRbeTsTaMgGs;enA
kñúgbøúkGas‘an elIkElgEtRb‘úyeN EtmYyKt;. elakEføgfa³ «enAeBlpøÚvehaHehIrRtg;enHGac
dMeNIrkar nwgmanlMhUrcUlePJóveTscrkan;EteRcInCadMbUg ehIyRkúmh‘unvinieyaKnwgcUlmktam
eRkay». elakbEnßmfa GvtþmanTIpSarpøÚvehaHehIrRtg;)aneFVI[ePJóveTscr b¤Rkúmh‘unBwgEp¥k
elIRbeTsTI3 sRmab;kartP¢ab;eCIgehaHehIr EdleRbIR)as;eBlevla nigR)ak;. Rkúmh‘un PAL eRKag
nwgdMeNIrkareCIgehaHehIrPñMeBj m:anIl enAéf¶TI 1 Exemsa. Rkúmh‘unenHnwgRbtibtþikar 5 dgkñúg
1 s)aþh_ cab;BIéf¶cnÞdl;éf¶esAr_. eCIgehaHehIrdMbUg PR 521 nwgcakecjBITIRkúgm:anIl enAem:ag
10:10 naTIyb; ehIyrMBwgfa nwgmkdl;RBlanynþehaHGnþrCatiPñMeBjenAem:ag 11:45 naTIyb;.
EføgeTAkan;RkúmGñkykB½t’man bnÞab;BIkic©RbCuMCamYyKN³RbtiPUrbs;Rkúmh‘unGakascrN_ Citilink
rbs;RbeTs \NÐÚensuI kalBIéf¶suRkmun elak efag xun rdæm®nþIRksYgeTscrN_kmú<Ca )an[dwgfa
kmú<CasVaKmn_Rkúmh‘unGakascrN_ Citilink sRmab;kareRtómxøÜnrYcral; edIm,IRbtibtþikareCIgehaH
ehIrRtg;mkkm<úCa edayelIkeLIgfa eCIgehaHehIrRtg;kan;EteRcInrvagkm<úCa nigRbeTsCasmaCik
Gas‘an mansar³sMxan;. elakEføg edayeyageTAdl;EpnkarénkarebIkdMeNIrkarrbs;Rkúmh‘un
GakascrN_ Citilink sRmab;eCIgehaHehIrRtg;mkkmú<Cafa³ «enHnwgeFVI[kþIRsm½yrbs;eyIgkøay
CakarBit edaysarEteyIg)anrg;caMvary³eBlCayUrmkehIy». elakrdæm®nþI)an[dwgfa bc©úb,nñ
GñkdMeNIrrvagkm<úCa nig\NÐÚensuI RtÚvqøgkat;RbeTs sigðburI TIRkúgKULaLaMBY TIRkúg)agkk b¤TIRkúg
hUCImij edIm,Imkdl;km<úCa. tYelx)anBIRksYgeTscrN_ )anbgðajfa RbCaCn\NÐÚensuIRbEhl
47 256 nak;)anmkTsSnaRbeTskmú<Ca kalBIqñaM 2018 ekIneLIg 9 PaKryeFobnwgqñaM 2017.
RbCaCnhVIlIBIn )anTsSnakm<úCa mancMnYnsrub 76 024 nak;kalBIqñaM 2018 Føak;cuH 14 PaKry
eFobnwg 88 906 nak;kalBIqñaM 2017. elakRsI éq suIvlIn RbFansmaKmPñak;gareTscrN_
kmú<Ca (CATA) )an[dwgkalBImSilmijfa eCIgehaHehIrRtg;kan;EteRcInrvagkmú<Ca nigbNþaRbeTs
CasmaCikGas‘an mansar³sMxan;kñúgkarbegáIneTscrN_eTVPaKI BaNiC¢kmµ nigkarvinieyaK. elakRsI
)an[dwgfa RbeTs hVIlIBIn nig\NÐÚensuI KWCaTIpSard¾FMsRmab;eTscrN_kmú<Ca edaysarEtePJóv
eTscreRkARsúk enAkñúgRbeTsTaMg 2 ekIneLIgRbcaMqñaM nigtMNagTIpSard¾FMmYy. elakRsIEføgfa³
«kñúgeBlknøgmk bBaðakñúgkarTak;TajePJóveTscrBIRbeTsTaMg 2 enH KW GvtþmanpøÚvehaHehIr
Rtg;». elakRsIbnþfa³ «eyIgeCOCak;fa CamYynwgkarehaHehIrRtg;enH vanwgpþl;GtßRbeyaCn_dl;
]sSahkmµeTscrN_km<úCa».
Last Updated ( Tuesday, 12 February 2019 )
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in