MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Nissan opens third Cambodian showroom
Written by khdarith   
Wednesday, 11 July 2018
Rkúmh‘un TCMC ebIkdMeNIrkarbnÞb;taMgbgðajrfynþ Nissan TI 3 enAPñMeBj
PñMeBj³ Tan Chong Motor ¬Cambodia¦ Pty> Ltd> ¬TCMC¦ CaRkúm
h‘unEckcaypþac;muxEtmYy Kt;énrfynþ Nissan enARbeTskm<úCa)an
ebIkbnÞb;taMgbgðajrfynþ Nissan TI 3 rbs;xøÜnenATIRkúgPñMeBjkalBI
éf¶mSilmij. enHebIeyagtamesckþIRbkasB½t’manrbs;Rkúmh‘un. TC
MC
KWCaRkúmh‘unbuRtsm<½n§RKb;RKgTaMgRsúgrbs;Rkúmh‘un Tan Chong
  Motor Holdings Bhd> ¬Malaysia¦ manmUldæanenARbeTsm:aeLsuI. rYmCamYynwgkarebIkCa
pøÚvkarénbnÞb;taMgbgðajenHRkúmh‘un TCMC k¾)anbgðajnUvrfynþ Nissan Urvan es‘rIfµICMnan;TI 5
EdlCaRbePTrfynþdwkGñkdMeNIrd¾eBjniymrbs;Rkúmh‘un Nissan. elak hYt KImem:g GñkRKb;
RKgRbcaMRbeTsCan;x<s;TTYlbnÞúkRkúmh‘un Tan Chong Motor Cambodia )anEføgfakm<úCabgðaj
kMeNInTIpSard¾eCaKC½y ehIyRkúmh‘unenHrMBwgfanwgmankMeNInkarlk;CabeNþIr² nigRbkbeday
sßirPaBkñúgry³eBl 2-3 qñaMeRkay. elakEføgfa³ {EpnkarGaCIvkmµrbs;Rkúmh‘unenHenAkñúgRb
eTskm<úCarYmmankarBRgIkbNþajrbs;eyIgkñúgkarmanesvakan;EtRbesIrenAkñúgTIpSar RBmTaMg
karbgðajrfynþfµI²kan;EteRcIn}. elakbEnßmfa CamYynwgkarbgðajrfynþ Nissan Urvan Edl
RtÚv)annaMcUlTaMgRsúgBIRbeTsCb:un Rkúmh‘unmYyenHmansuTidæiniymenAkñúg]sSahkmµrfynþkñúg
Rsúkrbs;RbeTskm<úCa. bnÞb;taMgbgðajrfynþ Nissan Edl)anebIkdMeNIrkarfµI²enHnwgmansmtß
PaBkñúgkarbeRmIrfynþ Nissan EdlekIneLIgCaeRcInenAkñúgTIRkúgPñMeBj. esckþIRbkasB½t’man
dEdl)an[dwgfa³ {GtifiCnRkúmh‘un Nissan GacrIkrayenAkEnøgGgÁúyrg;caMRbkbedaypasuk
PaB nigPaBkk;ekþA enAkñúgbnÞb;taMgbgðajenH xN³mankarbeRmIGuInFWNit nigkarrg;caMrfynþ
rbs;BYkeKEdlRtÚv)anpþl;esvaedayRkúmGñkbec©keTsEdlTTYlkarbNþúHbNþaly:agl¥}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in