MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia to get 40M dollar from ADB s green fund
Written by khdarith   
Tuesday, 13 March 2018
ADB Rbkaspþl;mUlniFibEnßm 40 landuløardl;km<úCa
PñMeBj³ FnaKarGPivDÆn_GasuI ¬ADB¦ )anRbkaspþl;CMnYy\tsMNg 30
landuløarbEnßm nigkm©I 10 landuløardl;RbeTs  km<úCaCaEpñkmYyén
mUlniFi Green Climate Fund rbs;FnaKarenH. mUlniFienHnwgbEnßmTwk
R)ak; 90 landuløarEdlFnaKarenH)an  pþl;km©IrYcehIydl;RbeTsenH
edIm,IGPivDÆcgVak;témøksi]sSahkmµminb:HBal;brisaßn. enH
ebItamesckþIRbkasB½t’manrbs; ADB. esckþIRbkasB½t’manbgðajfa mUlniFienHnwgpþl;dl;kar
kat;bnßyvis½ykabUnkñúgvis½yksikmµ karEklm¥ehdæarcnasm<½n§ nigkarbegáInkarFn;rbs;dMNaMksi
kmµnwgkarERbRbÜlGakasFatu. GgÁkarshRbCaCatipþl;cMNat;fñak;dEdldl;RbeTskm<úCa CaRb
eTssßitkñúgcMeNamRbeTsQanmuxeKTaMg 10 EdlTMngCaRtÚvrgplb:HBal;edaykarERbRbÜl
FatuGakas. kalBIqñaM2014 TIPñak;garvaytémø\NTanGaemrik Standard & Poor )anpþl;cMNat;
fñak;esdækic© nigTMnukcitþrbs;km<úCaCaRbeTsgayTTYlrgeRKaHbMputedaysarkarERbRbÜlGakas
FatukñúgcMeNamRbeTssrubcMnYn 116 Edl)anvaytémø.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in